Politikalarımız:

Plastikten Mamul İç ve Dış Mekân Mobilyaları, üretimi ve satışını yapan kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimser;

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları temel politikası; ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde “verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmak” ilkesi etrafında şekillenmektedir. Çağdaş ve yenilikçi kurumsal yapısını geliştirerek konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı stratejik amaç olarak benimsemiştir.

– İK Eğitim Politikası

Konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi eğitimler düzenlemek.

– Personel Performans Yönetim Sistemi

Kuruluş hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının artırılması, kuruluş hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların beklentilerinin belirlenerek kuruluşa bağlılıklarının artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Paydaşlarımız içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir.

Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, müteahhitlerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, komşularımız ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

  • Güvenli çalışmak, çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, firmamız tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir
  • Tüm yöneticilerimiz, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, müteahhit ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.
  • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
  • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.
  • Uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile işletme standartları arasında tam uyumu sağlanmaktadır.
  • Önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
  • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
  • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Taciz, Kötü Muamele ve Ayrımcılığı Önleme Politikamız:

Farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, hamilelik, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişilerle birlikte uyum içerisinde çalışır ve bu koşullar işe alım sırasında ön koşul oluşturmaz.

Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü kötü muamele, ayrımcılık ve/veya taciz hoş görülemez.

Firmamız çalışanları ve yöneticileri, bireysel haklara ve kültürel farklılıklara saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık, kötü muamele veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Tüm çalışanlarımıza taciz ve ayrımcılık ile ilgili eğitimler verilerek bu tür olayların yaşanmasının önüne geçilecektir. Taciz, kötü muamele ve ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar, iletişim kanalları kullanarak şikayetlerini iletebilecektir.

 

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma Politikası:

Her çalışan, kişisel rızasını alarak, bir cezayı şart karşılığı olmaksızın, kanuni hakları gözeterek ve tamamen kayıt altına alınarak mesleğinde kalifiye personel çalıştırarak,
Her durum ve şart altında çocuk işçi çalıştırmamak hatta çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlamamak.

 

Disiplin Politikası:

Çalışanların görevini kötüye kullanmalarını önleyici,
Tabi olunan yerel ve uluslararası mevzuata uygun davranmayı,
Etik dışı davranışları gözeten,
Her durum ve şart altında iş performanslarının beklenen / hedeflenen seviye olması,
İçin disiplin incelemesi ve sağlanması kararlarında rehberlik etmek.

 

Kalite politikası

Takım ruhunu benimsemiş, üretilen ürünün önemini idrak etmiş, özveriyle çalışan elemanlarımız, kalitemizin birer mihenk taşlarıdır.  Kalitemizin sürekliliğinin teminatı sunduğumuz hizmettir.

Firmamız, paydaşlarının beklentilerini tam olarak yerine getirme hedefiyle, ilgili taraflara her zaman kaliteli ve yenilikçi ürünler, çözümler ve hizmetler sunmayı taahhüt etmiş ve tüm personeli ile her faaliyetinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye kendini adamıştır.

Hedeflerimizi belirleyebilmek, sürekli çabalarımızın sonucunu objektif göstergelerle ölçebilmek ve hataları önlemeye, kaliteyi ve üretkenliği arttırmaya yardımcı olacak güçlü bir araç elde edebilmek için ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001 ve ISO27001’in gerekliliklerine uygun ve yaygın olarak kabul edilen Kalite Yönetim Sistemleri ile çalıştık ve kurduk,

Öncelikli hedefimiz, sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerimizin kalite gereksinimlerini karşılamasını, geleneksel kullanım şekillerine uymasını ve finansal performansı optimize etmesini sağlamaktır.

Bu nedenle, Şirket Yönetimi;

Kaliteli ürün, çözüm ve hizmet sunmak,

Ürünlerin istenilen zamanda teslimi ve beklenen hizmetlerin uygulanması,

Ürünlerin montaj ve kullanım çözümleri ve hizmetler için teknik destek,

Olası hataların önlenmesi veya hemen ele alınması,

Şirketin etkinliğini etkileyecek potansiyel risklerin azaltılması,

Personelin planlı eğitimi.

Özellikle de tüm faaliyetlerde ve tüm paydaşlarda sürekli kalite iyileştirme, şirketin iş planlaması ve organizasyonel hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

Şirket Yönetimi, hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder ve şirket personeli, görevlerini Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

Kalite Yöneticisi, Sistemin verimliliğini sürekli olarak artırmak için, kalite sorunlarını tanımlamak, çözümleri tanıtmak, önermek veya teklif etmek ve çözümlerin uygulanmasını onaylamak konusunda açık bir yetkiye ve özgürlüğe sahiptir.

Her çalışan, kendisine sağlanan eğitim ve gelişim fırsatlarından ve kendisine sunulan imkânlardan en iyi şekilde yararlanarak, Kalite Yönetim Sisteminin prosedürlerine uymalı ve gelişimine katkıda bulunmalıdır. Hem Şirket Yönetimi hem de çalışanlar, Savaş Plastik AŞ’yi kalite için bir referans noktası olarak tutmaya kendilerini adamıştır.

 

Çevre ve Enerji Politikası

Çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmak. Bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almak. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Enerji Politikası işletmemizin tüm operasyonlarında uygulanmaktadır.

Çevresel atık etkilerini azaltmaya yönelik üretim teknikleri,

Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,

Enerji verimliliği çalışmaları yapmak ve mevcut sistemleri iyileştirilmek,

Yakıt, sarfiyat ve hammadde alternatiflerini değerlendirmek,

​Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırmak önceliklerimizdir.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmî kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile iş birliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

 

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Firmamız, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan, müşteri ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.

İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne iletebilmektedir.

Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Firmamız, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

Firmamız, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.

Gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayrım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir.

Personel özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Banka anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duymaktadır. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından personele her yıl sınıf içi ve/veya online eğitim verilmektedir.

Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri sendika görevlileri aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. Gerek hizmetlerin sunulmasında gerek personelin atama ve yükselme süreçlerinde adaylar arasında yetkinlik kriterleri dışında herhangi bir ayrım gözetmemektedir.

 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak, Firma ihtiyacı halinde yapılabilecek fazla çalışmalara ilişkin hususlar yasalara uygun olarak yerine getirilmektedir.

Zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.

Ayrıca;

Firmamız, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara sadık kalarak, üretimimizin tüm kademelerinde;

Sektöründe devamlı ileri teknolojiyi kullanarak,

Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli iyileştirmeyi,

Politika olarak benimsemiştir.

Bu politika ve amaçlar Savaş Plastik AŞ’nin ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.